هاست ویندوز ایران

WHIR-1
 • 250 مگابایت میزان فضا
 • 5 گیگابایت پهنای باند ماهیانه
 • 2 عدد SubDomain
 • 1 عدد تعداد سایت قابل میزبانی
 • نامحدود سایر امکانات
 • دارد پشتیبانی از ASP.NET 4
 • دارد پشتیبانی از PHP
 • دارد پشتیبانی از MSSQL و MYSQL
 • پلسک 10 کنترل پنل
WHIR-2
 • 500 مگابایت میزان فضا
 • 10 گیگابایت پهنای باند ماهیانه
 • 5 عدد SubDomain
 • 1 عدد تعداد سایت قابل میزبانی
 • نامحدود سایر امکانات
 • دارد پشتیبانی از ASP.NET 4
 • دارد پشتیبانی از PHP
 • دارد پشتیبانی از MSSQL و MYSQL
 • پلسک 10 کنترل پنل
WHIR-3
 • 1024 مگابایت میزان فضا
 • 15 گیگابایت پهنای باند ماهیانه
 • 2 عدد SubDomain
 • 1 عدد تعداد سایت قابل میزبانی
 • نامحدود سایر امکانات
 • دارد پشتیبانی از ASP.NET 4
 • دارد پشتیبانی از PHP
 • دارد پشتیبانی از MSSQL و MYSQL
 • پلسک 10 کنترل پنل
WHIR-4
 • 2048 مگابایت میزان فضا
 • 20 گیگابایت پهنای باند ماهیانه
 • 15 عدد SubDomain
 • 1 عدد تعداد سایت قابل میزبانی
 • نامحدود سایر امکانات
 • دارد پشتیبانی از ASP.NET 4
 • دارد پشتیبانی از PHP
 • دارد پشتیبانی از MSSQL و MYSQL
 • پلسک 10 کنترل پنل
WHIR-5
 • نامحدود میزان فضا
 • 50 گیگابایت پهنای باند ماهیانه
 • نامحدود SubDomain
 • 1 عدد تعداد سایت قابل میزبانی
 • نامحدود سایر امکانات
 • دارد پشتیبانی از ASP.NET 4
 • دارد پشتیبانی از PHP
 • دارد پشتیبانی از MSSQL و MYSQL
 • پلسک 10 کنترل پنل