افزایش پرسنل بخش پشتیبانی

 Nov 7th

جهت افزایش رضایتمندی کاربران گرامی تعداد پرسنل بخش پشتیبانی فنی تک کلود افزایش یافته است و از این پس تیکت های پشتیبانی بسیار بسیار سریعتر از قبل پاسخ داده میشوند.