جهت افزایش رضایتمندی کاربران گرامی تعداد پرسنل بخش پشتیبانی فنی تک کلود افزایش یافته است و از این پس تیکت های پشتیبانی بسیار بسیار سریعتر از قبل پاسخ داده میشوند.


 Saturday, November 7, 2015

« بازگشت